Красимира Гагова

e-mail - gagova@gbg.bg

Образование:
Софийски университет – Класическа филология.

1978-1981 г. – аспирант (докторант) в Институт по история, БАН.

1982 г. – защитена докторска дисертация на тема „Пътна и селищна

система в Северна Тракия ХІІІ-ХІV в.”.

2004 г. – защитена дисертация за степен „доктор на науките” –

„Кръстоносните походи и средновековна България”


Научна и преподавателска дейност:

Институт по история, БАН 1983 -1995 – научен сътрудник,

1995-1999 г. – ст.н.с. ІІ ст (доцент)

Софийски университет, Исторически факултет 1999-2006 г. - доцент

2006 г. - професор

1995 -1999 г. – спецкурс „Въведение в историческата география”

От 1999 – в бакалавърската програма – лекции по средновековна история на специалност „История”; лекции по средновековна история на специалност „Археология”; спецкурсове – Въведение в историческата география, Кръстоносни походи, Латински език, Търговията в средновековна Европа

- в магистърската програма – Обществото в Западна Европа през Средновековието; Историческа география на Средновековна Западна Европа; Политическа идеология на Западна Европа през Средновековието; Литературата и изкуството в Средновековна Европа


По-важни публикации

- Тракия през българското средновековие. Историчeска география, София 1995. Второ допълнено и преработено издание - София 2002

- Кръстоносните походи, София 1998.Второ преработено допълнено издание под заглавие – Кратка история на кръстоносните походи, София 2008

- Кръстоносните походи и средновековна България, София 2004

- Средновековна Европа Х-ХІІІ в. Лекционен курс, София 2007

- Жан дьо Жоанвил, Животът на Св. Луи, превод, коментар и въведение, София 2008

- Раул от Каен, Делата на Танкред, превод, коментар и въведение, София 2010