Александър Николов

e-mail - alnik_1999@yahoo.com

Образование:
1989 г.- история (История на Византия и балканските народи), СУ „Св. Климент Охридски”
1996 г.- магистър по Medieval Studies, CEU –Budapest
2004  г.- доктор по история : „Народите на Изтока в трактатите на кръстоносната пропаганда: края на ХІІІ и първата половина на ХІV в.”
2008 г.- MPhil, Medieval Studies,  CEU-Budapest

Научна и преподавателска дейност:
1989-1994 г.- преподавател по стара история в НГДЕК „Св. Констатин-Кирил Философ”-София
От 1994 г.- асистент по средновековна история в Катедрата по стара история, тракология и средновековна история, Исторически факултет, Софийски университет.
2007 г. - доцент
Лекции по средновековна история: бакалавърска програма по етнология, бакалавърска програма по архивистика на ИФ, СУ „св. Климент Охридски”, 2011-2012- лекции по средновековна история в бакалавърската програма по история; бакалавърска програма по археология
Лекции по средновековна история в НХА „Николай Павлович”
Лекции по средновековна история в ЮЗУ „Неофит Рилски”
Лекции по обща история в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”
Гост-лектор- Белградски университет (2007 г.)
Спецкурсове: „”Ориенталците” в кръстоносната пропаганда: ХІІІ-ХІV в.”- бакалавърски спецкурс
„Миграции, гранични зони и общества в средновековна Европа”- магистърски спецкурс
„Средновековният протонационализъм”- магистърски спецкурс
„Раннохристиянски идеи, центрове, групи”- магистърски спецкурс

По-важни публикации:
Монографии:
История на войните в дати , Дейвид Браунстоун и Айрийн Франк, София, ЕМАС, 2001.- превод от английски и съавторство в българската версия на книгата.
.“Вярвай или ще те убия!: “Ориенталците” в кръстоносната пропаганда (1270-1370,. С., Университетско издателство “Свети Климент Охридски”, 2006, 505 с.2.
Куманското заселване в Унгария и България (ХІІ-ХІІІ в.):паралели и различия, (под печат). 220 с.

Студии и статии:
„Българската тема в „Аналите на Бароний” - В: Католическата духовна култура и нейното влияние и присъствие в България , С., 1993
“Филип Калимах и неговото „Слово за войната, която трябва да бъде обявена на турците””. - Родина, 1997, 35-60. [Philip Callimachus and His Speech on the War Which Should be Declared to the Turks], Rodina, 1997, 35-60
“Recuperatio Terrae Sanctae –между надеждата и реалността”. - История, 3 (2003), 47-57.
„ Образът на източните християни в съчинението на Псевдо-Брокард  Directorium ad passagium faciendum”. – В : Civitas Divino-Humana. Sbornik v chest na prof. Georgi Bakalov. Сборник в чест на проф. Г. Бакалов,  С. 2004, 321-334
„Чингиз хан и Чингизидите през погледа на Хайтон от Горигос.” –
Във: Власт, образ, въобразяване-Medieavalia Christiana 1, С.2005, 7-38.
“Турската опасност”- спасение или заплаха? (Трактатът на Еразъм Ротердамски “Consultatio ad bellum Turcis inferendo”) - ГСУ “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, т. 96-97, 2003-2004, С., 2006, 81-125.
“Походът на Владислав Варненчик в творчеството на Лодризио Кривели”. – В : Тангра: Sb. v chest na 70-godishninata na akd. Vasil Gyuzelevсборник в чест на 70-годишнината на акад. В. Гюзелев, С. 2006, 155-163.
Представата за Европа: едно пътуване в Късното средновековие (14-15 в.)”.В: Заедно в Европа, С.,2007. [“The Idea about Europe: A Journey in Time in the Late Middle Ages (14th-15th Centuries)”. Сборник в чест на 50-та годишнина от подписването на Римския договор. (двуезична версия, българска и английска)
“In the Middle of the Conflict: The Orthodox People of the Balkans in the XI and XII Book of the Annals of J. Dlugosz”. In: Moravska Srbija: istorija, kultura, umetnost, urednik: S. Mišić, Kruševac, 2007., 21-35.
“Гостите” на средновековна Унгария: немската и куманската колонизация и полюсите на средновековната интеграция (ХІ-ХV в.). – Във: Mediaevalia Christiana, 2, 2008.
“Майчиният език: извор на гордост и преследване”: електронна публикация, Anamnesis, http://.anamnesis.info/anamneza , 2009.
Bulgaria: Contacts to Medieval Latin Europe. - Oxford Medieval Dictionary, Oxford University Press, 2010.
Patriotic and “proto-national” motives in the late medieval and early modern Bulgarian literature: the contexts of Paisij Huilendarski”. In: Whose Love of Which Country?: Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe. Ed. By B. Trencsenyi and M. Zaszkaliczky, Brill, Leiden-Boston 2010, 611-630.

 “Гийом от Триполи (ок.1225- сл.. 1273) и неговият „Трактат за състоянието на сарацините” (1273), електронна публикация , www.mediaevalia.eu, специален втори брой, 2011

Преводи:
Хрониките от манастира Сен Гален, Екехард ІV. - превод от латински език и коментар. С., Университетско издателство, 2000.
Венециански документи за историята на България и българите от ХІІ-ХV в. Съставител В. Гюзелев, ГУА при МС, София, 2001 г. - преводи на документи от латински и италиански език.
Учебници и учебни помагала:
 Помагало по история на България за кандидатстуденти. С., Просвета, 2000 (в съавторство с В. Янчев и др.).
Помагало за учителя по правата на човека. С., Институт за универсално обучение, 2001 (в съавторство с А. Герджиков и др.).
Учебник по история за VІІІ клас, С., Просвета, 2002 (съавт. Пл. Павлов и др.).
Учебник за профилирано обучение по история на България за 11 и 12 клас. С., Просвета, 2002 (съавт. В.Янчев и др.).
История и цивилизация, V клас, Ciela, 2006 (в съавт. с Ж. Назърска и др.)
История и цивилизация, VІІІ клас, Азбуки-Просвета, 2009, (в съавт.с Пл. Павлов и М. Босева)
Помагало по история и цивилизация за VІІІ кл., С., Просвета, 2010 г. (съавт. Пл. Павлов и др. )