Васил Нинов

 e-mail - vasil.ninov@hotmail.com

Образование:
2002-2006 история, Софийски университет

2006-2008 магистър по Средновековна обща история, Софийски университет

2009 - до момента докторант Средновековна обща история, Софийски университет, с тема "Светската власт и кръстоносните походи, XII-XIII век"

Научна и преподавателска дейност:
2006 до сега - преподавател по Средновековна обща и Нова и най-нова история в НГДЕК "Константин Кирил Философ"

По-важни публикации:
- Функционалност на образа на германския император Фридрих Барбароса в „Хроникон Диегезис“ на Никита Хониат – Мир и конфликти в Югоизточна Европа, С. 2006, с. 50-57
- Вачкова, В., Нинов, В. Мотиви за началото на кръстоносното движение по данни на съвременните извори – В: Архив за средновековна философия и култура, 2007, XI, с. 89-121.
- „Нашето наследство у чужди премина...“ – Византия в собствените ѝ очи и в очите на другите, С. 2007, с. 235-252.
- Към въпроса за „клановото управление“ на Комнините – Omnia vincit amor. Юбилеен сборник в чест на професор Василка Тъпкова-Заимова, С. 2008, 313-330.
- Вачкова, В., Борисова-Петрова, Т., Нинов, В. В търсене на истинското Средновековие, С. 2009
- Корени на византийския „надетнически“ модел – Етноси и съжителство в европейската история, С. 2009, 20-27.
- Комниновият ромей – опит за самоидентификация – Homo Byzantinus?, С. 2009, с. 93-106.
- Как византийците помнят кръстоносните походи през XII век? – Памет и забрава във Византия, С. 2011, с. 66-75
- Кризата от 1238 г. – унгарският проекто-поход срещу България – Кризата в историята – 20 години по-късно (под печат)
- Арпадите и първите три кръстоносни похода – Mediaevalia, Специално издание. Сборник в памет на Георги Сотиров, С. 2011, с. 277-290.
- Идеологически щрихи към кръстоносните походи на Конрад III Хоенщауфен (1147-1149) и Фридрих I Барбароса (1189-1190) – Mediaevalia, 2011, I, 1, с. 31-60.
- За един провален брак и един неуспешен политически съюз – отношенията между Капетинги и Плантадженети през втората половина на XII век – Провалите в историята (под печат)
- За някои форми на употреба на финансовите средства от кралете-кръстоносци – Годишник на Collegium Historicum, I (под печат)
- Gesta Federici I. imperatoris in expeditione sacra – Mediaevalia, 2011, I, 3 (под печат)
- Одон дьо Дьой, Походът на Луи VII на Изток, превод (под печат)