Никола Дюлгеров

e-mail - kolio_dulgi@hotmail.com

Образование:
магистър по история, Софийски университет

2007 доктор по история с тема на дисертацията "Владения на Анжуйската династия на Балканите (XIII-XIV век)"

Научна и преподавателска дейност:
2008 хоноруван асистент, Софийски университет

2010 редовен асистент

2011 главен асистент, Софийски университет

По-важни публикации:
1. Каталаните и франкска Морея. В: Кюстендилски четения. Мир и конфликти в югоизточна Европа, Велико Търново, 2007, с. 58-72.
2. Кларенца – главният град на Анжуйска Морея. Под печат в: сп. Минало.
3. Сицилианското въстание (1282 г.) и балканските владения на Анжуйците. Под печат в: сп. История