Георги Димов

e - mail - gdimov1981@abv.bg
Образование: 
2000 - 2007 археология, Софийски университет

 2007 – 2009 магистър по история, Софийски университет

2010 - до момента докторант Средновековна обща история, Софийски университет, с тема "Градовете в Южна Италия между Изтока и Запада – XI – XII век"


По – важни публикации:
- Димов, Г. Провалите и фалшификациите във византийската монетна политика  през X век. Тетартерон и диотетартетон номизма. – В: Сборник с доклади от ХV Юбилейни Кюстендилски четения, 2010 (под печат).
- Димов, Г. Западнобалканският град по времето на норманските нашествия и походи XI – XII в. – В: Medievalia, 2010, І, 62– 81.
- Димов, Г. Паричните и търговски отношения между Южна Италия, Византия и Изтока през XI - XII век. – В: Medievalia, 2010, І, 62– 81.
- Димов, Г. Монетосеченето в Южна Италия - XI - XII век. – В: Нумизматичен бюлетин, 2011, I, 3 – 32.
- Димов, Г. Проблеми на византийското сребърно монетосечене. Причините за появата на василикона при Андроник II Палеолог (1282 – 1328). – В: Medievalia, 2011, ІI, 224– 238.
- Димов, Г. Солид на българския владетел Аспарух. - В: Анамнезис, 3 – 4, 2011, 132- 148.