Павел Павлович

e-mail - Pavlovitch@hotmail.com

Образование:
1992 история, Историко-филологически факултет на Багдадския университет, Ирак

1994 арабистика, Център по източни езици и култури към Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет

1998 доктор по история, дисертация на тема "Кораничният термин "Аллах" и преходът от езичество към ислям в Централна Арабия през VI-VII в."

Научна и преподавателска дейност:
2003 доцент по история, Софийски университет

По-важни публикации:
Монографии:

1.    История и култура на древна Арабия. София 2001 г.
● Евстатиев, С. "Културно-историческото значение на прехода от езичество към ислям". В: История, 3-4, 2003, с. 23–27. (Рецензия за книгата на П. Павлович "Общество и култура в древна Арабия")
2.    История и култура на древна Арабия. Второ преработено и допълнено издание. София, 2004 г.
3.    История и култура на древна Арабия. Трето преработено и допълнено издание. София, 2008 г.

Научни статии и студии:

4.    Pavlovitch, P. “Qad kunna la na‘budu ’llaha wa-la na‘rifuhu. On the problem of the pre-Islamic Lord of the Ka‘ba”. In: Journal of Arabic and Islamic Studies, II, 1998 – 99.
5.    Павлович, П. “Концепцията за властта в исляма: формиране и доктринални аспекти”. В: Историческо Бъдеще, 2, 1998 г.
6.    Павлович, П. “Война и конфликти в епохите на Джахилията и ранния ислям”. В: Годишник на ВСУ “Черноризец Храбър”, т. 1, 1999 г.
7.    Pavlovitch, P. “Early origins of the term „sirk: about an equalitarian conception during the …G¢ahiliyya”. In: The Arabist. Budapest studies in Arabic 21-22, 1999.
8.    Павлович, П. “Отношения между половете и сексуалност в епохите на джахилията и ранния ислям”. В: Българска Историческа Библиотека, 3, 2000.
9.    Павлович, П. “Представата за чудото в исляма”. В: Годишник на ВСУ “Черноризец Храбър”, т. VІ, 2000 г.
10.    Павлович, П. “Космогонични и есхатологични представи в епохата на Джахилията”. В: Арабистика и ислямознание. Студии по случай 60 годишнината на проф. д. и. н. Йордан Пеев. София 2001 г., с. 23-35.
11.    Павлович, П. “Принципът за повеляване на одобряваното и възбраняване на порицаваното и конфликтите в исляма”. В: История, ІХ, 1, 2001, с. 49-64.
12.    Павлович, П. “Мухаммад ибн Джарир ат-Табари и възникването на ислямския летопис”. В: Научен алманах на ВСУ “Черноризец Храбър”, Серия История, култура, медиа, Кн. 1, 2001 г.
13.    Павлович, П. “Предислямската представа за жената”. В: Изследвания в чест на чл.-кор. професор Страшимир Димитров, Studia Balcanica, 23, т. 1, София, 2001, с. 67-79. Също в: Годишник на ВСУ “Черноризец Храбър”, т. VІІ, Варна, 2001 г., с. 506-519.
14.    Павлович, П. "Zin¢a и liw¢açt: към номенклатурата на сексуалните отклонения в ранния ислям". В: Арабистика и ислямознание. Т. 2. Студии по случай 60 годишнината на доц. д. ф. н. Пенка Самсарева. София 2003 г., с. 386-405.
15.    Павлович, П. "Храна, религия и политика в древна Арабия" В: История, 5, 2003, с. 69-75.
16.    Павлович, П. "Духовното и светското в политическите традиции на мюсюлманския Изток и християнския Запад". В: Разум, 3, 2003, с. 90-105.
17.    Pavlovitch, P. "The Concept of Dahr and its Historical Perspective in the Gahiliyya and Early Islam". In: The Arabist. Budapest Studies in Arabic. 26-27, 2003.
18.    Павлович, П. "Фридрих ІІ Хохенщауфен и мюсюлманският илхад" В: История, 1, 2004, с. 10-20.
19.    Павлович, П. "Западът и Изтокът в навечерието на Expeditio Hierosolimitana. За началата на кръстоносното движение". В: Научен алманах на ВСУ "Черноризец Храбър". Серия Хуманитарни науки и изкуства, кн. 3, 2004, с. 35-59.
20.    Павлович, П. "’I­kra’ l-­kur’¢ana al¢a âab‘ati ’a­hrufin: по въпроса за предканоничните версии на Свещения Коран". В: 50 години специалност Тюркология в Софийски Университет "Свети Климент Охридски. Юбилеен сборник". София, 2004, с.442-57.
21.    Павлович, П. "Аспекти на формирането на половата нормативност в исляма (VІІ-ІХ в.) – опит за изворографска критика". В: История, 6, 2004, с. 8-34.
22.    Павлович, П. "Ранната биография на пророка Мухаммад като модел за политическа и общностна идентификация". В: Разум, 1, 2005, с. 61-103.
23.    Павлович, П. "Мухаммад в Мека (610-622): В търсене на божия облик". В: Orientalia, 1, 2005, c. 93-129.
24.    Павлович, П. "Методологични подходи в хадисната критика на примера на преданията за ревността на ‘А’иша". В: Ориенталия, 2, 2005, с.95-118.
25.    Павлович, П. "Бог, времето и лозницата. За съдбата в ранномюсюлманската традиция". В: 20 години ЦИЕК. Български изтоковедски изследвания. София, 2006, с. 440-55.
26.    Павлович, П. "Предислямските арабски княжества между историческата действителност и литературната измислица", част 1. В: Ориенталия, 1, 2006, с. 99-122.
27.    "Предислямските арабски княжества между историческата действителност и литературната измислица", част 2. В: Ориенталия, 2, 2006, с. 43-84.
28.    Павлович, П. „Две ранни мюсюлмански представи за меканския храм в светлината на иснадната критика”. В: История, 4-5, 2006, с. 81-89.
29.    Павлович, П. „Аспекти на демографската ситуация, обществената структура и управлението на Мека през V – VІ в.” В: Годишник на ВСУ „Черноризец Храбър”, т. ХІ, 2005 г., с. 319-55.
30.    Павлович, П. „По въпроса за въвеждането на булото в исляма”. В: Ориенталия, 1, 2007, с. 117-44.
31.    Павлович, П. „Вехтозаветни влияния върху формирането на ранните мюсюлмански предания за историята на храма в Мека”. В: Общуване с Изтока. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на Стоянка Кендерова, София, 2007, с. 452-60.
32.    Павлович, П. „Извори и методологични подходи за изучаване на историята на предислямската епоха и ранния ислям”. В. Ориенталия, 1, 2008, с. 33-102.
33.    Павлович, П. „За пастирския период от живота на пророка Мухаммад”. В: Български фолклор, 3-4, 2008, с. 5-16.
34.    Pavlovitch, P. “Trade, Love and Wine in Early Arabia. About the Circumstances of the Marriage between Muhammad and Khadīja.” In: 30 Years of Arabic and Islamic Studies in Bulgaria, ed. Tzvetan Theophanov et al. (Sofia: University Press St. Kliment Ohridski, 2008), 256-82.
35.    Павлович, П. „Първото откровение на пророка Мухаммад: зараждане и историческа динамика на наратива през периода VІІІ – Х век.” В: Orientalia, 1, 2009, cc. 60-122.
36.    Pavlovitch, P. “The Stoning of a Pregnant Adulteress from Juhayna: The Early Evolution of a Muslim Tradition” In: Islamic Law and Society, 1, 2010, 1-62.
37.    Pavlovitch, P. “Early Development of the Tradition of the Self-Confessed Adulterer in Islam. An Isnād and Matn Analysis,” Al-Qantara, 31:2 (2010), 371-410.
38.    Pavlovitch, P. “The ‘Ubāda b. al-Ṣāmit Tradition at the Crossroads of Methodology,” JAIS, 11, 2011, 209-18.